AKTUALITY

PROVOZNÍ ŘÁD PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ

KIDS 3 roky–14 let

Předškoláci

Kurz je otevřen pro děti rodičů, kteří chtějí jejich přirozenou pohybovou aktivitu rozvíjet nenásilnou formou s dávkou zábavy a legrace. Děti si pod vedením instruktora stimulují
a osvojují správné držení těla, správnou chůzi, zdokonalují běh, skok, házení, lezení apod. Podnětné prostředí, rozmanité pohybové aktivity, překážkové dráhy, sportovní hry, hudba, tanec, zpěv, dětský kolektiv, smích a radost z pohybu nám napomáhá u dětí rozvíjet nejen stránku tělesnou, ale i duševní. Náročnost cviků je přizpůsobena jednotlivým skupinám dětí s přihlédnutím na individuální schopnosti jedinců.

Věkové skupiny:
Rozdělení do skupin dle věku je spíše orientační, přihlížíme k dosaženým motorickým schopnostem.

Draci    (děti 3-4 let)
Rošťáci (děti 4,5-6 let)

Cvičení s předškoláky:

 • Podporuje správný růst dítěte
 • Rozvíjí a upevňuje základní návyky ke správnému držení těla, automatizuje již zvládnuté pohyby
 • Napomáhá vypěstovat základní pohybové dovednosti, hygienické návyky a s nimi související poznatky o zdraví
 • Rozvíjí fyzickou sílu, pružnost a koordinaci prostřednictvím jednoduchých gymnastických cviků a různorodých pohybových aktivit
 • Napomáhá v orientaci těla v prostoru
 • Zvyšuje zdatnost a vytrvalost dětského organismu
 • Podporuje rozvoj obratnosti a manipulace s předměty různých tvarů
 • Podporuje v dítěti odvahu, čestnost, ohleduplnost, trpělivost apod.
 • Podporuje taneční dovednosti, improvizaci v reakci na hudbu
 • Buduje sebedůvěru, samostatnost, rozhodnost a začlenění se do skupiny
 • Prohlubuje chuť zkoušet nové věci a iniciovat hru
 • Upevňuje a rozšiřuje poznávání barev a čísel
 • Podporuje přirozenou touhu po poznání
 • Stimuluje schopnost naslouchat pokynům
 • Umožňuje dítěti uvědomit si vlastní schopnosti
 • Učí děti pravidelnosti
 • Napomáhá zvládat krátké odloučení od rodičů
 • Připravuje děti na školu
 

Dětský aerobik

Pro kluky a holčičky, kteří když slyší hudbu, ,,hned to s nimi šije". Svůj temperament a radost z pohybu mohou předvést právě v těchto hodinách. Takovýto potenciál je všestranně rozvíjen moderními tanečními a pohybovými formami, které mají za cíl rozvíjet vnímání hudby, koordinaci pohybů celého těla, flexibilitu, rytmiku, kondici vytrvalost sílu aj. Svoji kreativitu mohou děti uplatnit v choreografiích tím, že své nápady navrhují a společně s instruktorem vytvářjí jednotlivé vazby. Zábavnou a přirozenou formou podporujeme harmonický a psychický rozvoj dítěte.


Věkové skupiny:

Rozdělení do skupin dle věku je spíše orientační, přihlížíme k dosaženým motorickým schopnostem.

 

Aerobik s dětmi:Dětský aerobik (děti 4-5 let)

Dětský aerobik (děti 6-8 let)

Dance   aerobik (děti 7-10 let)

 • Zlepšuje pohybové schopnosti a dovednosti dětí – koordinaci, flexibilitu, rytmiku,fyzickou kondici, vytrvalost, sílu a obratnost
 • Zlepšuje tělesnou a funkční zdatnost
 • Napomáhá vypěstovat správné pohybové návyky a správné držení těla
 • Reguluje svalovou dysbalanci, svalové oslabení posilováním s využitím váhy vlastního těla
 • Zvyšuje vitální kapacitu plic
 • Zařazuje gymnastická cvičení, tanec a pohybové hry
 • Zahrnuje pestré formy cvičení
 • Seznamuje s rozmanitými pomůckami
 • Podporuje harmonický a psychický rozvoj dětí
 • Zvyšuje sebedůvěru a sebevědomí
 • Podporuje rozvoj myšlení od konkrétního k abstraktnímu
 • Rozvíjí řeč, ukázněnost, myšlení, soustředění
 • Podporuje chápání sociálních vazeb
 • Vede ke zdravému životnímu stylu

 

 

Sportovní hry

Sporťáci 
Tento kurz je pro děti, které se potřebují vybít a mají chuť se seznamovat s rozmanitými sportovními hrami. Chtějí si s kamarády zařádit, ale zároveň se něčemu novému naučit. Zaměřujeme se na všeobecný rozvoj pohybových schopností, dovedností při respektování všech věkových zákonitostí. Stimulujeme koordinační a rychlostní schopnosti s rozmanitými pomůckami, oblast myšlení, představivost a paměť, kolektivní sounáležitost, ale i rozvoj individualit a osobností. Rozvíjíme základní pohybové dovednosti formou pohybových her, základních gymnastických prvků, překážkových drah, míčových her apod. Prostřednictvím pestrého programu dětí získají i obecné informace k jednotlivým možným sportům jako je fotbal, hokej, volejbal, házená ad. Obratnost, kterou touto průpravou získají, využijí nejen ve škole.

Hry s dětmi:

 • Podporují zdravý vývoj dítěte, upevňují zdraví
 • Zvyšují tělesnou zdatnost
 • Podněcují všeobecný rozvoj pohybových schopností a dovedností
 • Podporují zdravý tělesný růst, zdravou mysl, pohodu, dobrou náladu
 • Stimulují koordinační a rychlostní schopnosti s rozmanitými pomůckami (kužele, lana, švihadla, míče...)
 • Upevňují návyky pravidelného pohybu
 • Podporují sociální rozvoj, chápání sociálních vazeb
 • Učí děti k respektu a úctě ke kamarádovi, k soupeři, k autoritě, respektování a dodržování stanovených pravidel
 • Stimulují pocit kolektivní sounáležitosti, ale i rozvoj individualit a osobností, které jsou pro každý kolektivní sport nesmírně důležité
 • Podporují rozvoj oblasti myšlení, představivost a paměť, rozvoj myšlení od konkrétního k abstraktnímu
 • Rozvíjí pocit zodpovědnosti, samostatnosti
 • Budují sebedůvěru

 

 

 

Dance

Dívky a kluci (9-14 let)

 


Tanec je pohybová aktivita, která je doprovázena hudbou. Je to vyjádření hudby pohybem a navozuje lepší náladu. Zařazujeme prvky baletu, gymnastikyMáte v rodině dívku či kluka, kteří by se chtěli naučit mix základních kroků světových tanců? Od moderních stylů jako je hip hop, street dance, zumba apod. až po lidové tance, latinsko americké tance, country...

a moderního tance.

U dětí rozvíjíme smysl pro rytmus, držení těla, talent a pohybovou kulturu. Taneční hodiny podporují individualitu a improvizaci. Děti se učí k vytrvalosti, lásce k hudbě, k vyjádření hudby pohybem a k vytváření tanečních sestav. Jde zejména o tanec individuální či skupinový.

 

 

 

Tanyny - Tanečky

Děti (5 – 7 let)

Děti potřebují pohyb, kamarády, nové podněty a prostředí. Vyzkoušejte tanečky pro malé děti a uvidíte, jak se při nich vyřádí. V hodinách si děti osvojují základy klasického, moderního i lidového tance, podporujeme správné držení těla a rozvíjíme rytmus, dynamiku a cit pro hudbu. Do hodin zařazujeme prvky baletu, gymnastiky, počátky improvizace doprovázené říkadly, písničkami z pohádek i moderní hudbou. Podporujeme přátelský kolektiv a spoustu zábavy.

Tancování s dětmi:

 • Napomáhá získávat nové pohybové dovednosti a schopnosti

 • Rozvíjí motoriku, koordinaci i komunikaci s ostatními dětmi

 • Podporuje správné držení a postavení těla (prevence plochých nožiček)

 • Rozvíjí cit pro hudbu

 • Podněcuje týmovou spolupráci, interakci s dalšími dětmi

 • Rozvíjí fantazii, přirozený, ladný pohyb

 • Podněcuje vnímání rytmů a dynamiky, citu pro hudbu

 

Gymnastika – líheň (moderní gymnastika)

Děti (3,5 – 6 let)

Moderní gymnastika je ryze dívčí sport, kde jsou kladeny velké nároky na ladnost a soulad pohybu s hudbou. Hlavní náplní moderní gymnastiky je cvičení při hudbě se švihadlem, obručí, míčem, stuhou a kužely.

Vidíte-li ve své dceři gymnastku, zkuste jí zařadit právě do tohoto kurzu. Gymnastickou přípravou malých dívek nastavíme optimální rozvoj pohybových schopností, dovedností a návyků. Postupně se bude rozvíjet síla, koordinace, rytmus, rovnováha, flexibilita apod. V neposlední řadě dívky získají celkové protažení a zpevnění těla a navíc pružnou a krásnou postavu. Úspěch se však dostaví až po létech tréninku.


Vede ke zvládnutí koordinace těla a pohybuGymnastika:

 • Napomáhá získat potřebnou flexibilitu – rozsah
 • Vede ke zvládnutí akrobacie – kotoul, hvězda,…
 • Udržuje tělo ve správném postavení
 • Zpevňuje, posiluje, protahuje tělo
 • Rozvíjí rytmus

 

Jóga

Cvičení jógy dětem přináší radost, pohyb a sebevědomí. Jóga dětem pomáhá lépe vnímat své tělo a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Jóga učí harmonii. Živé děti zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti. Naučí děti odpočívat, rozvíjí jejich fantazii a pomáhá jim čelit stresovým situacím. Při cvičení se učíme zacházet správně a ohleduplně se svým tělem. Pro menší děti je hodina sestavená tak, aby zaujala a pobavila - běháme, skáčeme, skotačíme a hrajeme si na zvířátka. Povídáme si pohádky a vkládáme jednoduché mantry. Starší děti rozpoznají zvyšující se fyzickou zdatnost a cvičení v kolektivu formuje i charakterové vlastnosti (děti se učí ohleduplnosti, přizpůsobení se kolektivu atd.). Jóga u dětí zábavnou formou rozvíjí důležité dovednosti, a tak je výborným doplňkem ostatních soutěžních sportů.

Věkové skupiny:
Rozdělení do skupin dle věku je spíše orientační, přihlížíme k dosaženým motorickým schopnostem.

 

 

Jóga s dětmi:

 • Napomáhá osvojit správné držení těla
 • Podporuje zpevňování svalů
 • Podporuje lepší koordinaci, rovnováhu a ladnější pohyby
 • Podněcuje vnímání a ovládání svého těla
 • Rozvíjí představivost, soustředění, fantazii, sebepoznání, sebepřijetí
 • Napomáhá k delšímu spánku a umění relaxovat
 • Učí zvládat stresové situace
 • Podporuje úctu k sobě i okolí, radost, pozitivní naladění a sebevědomí
 • Formuje charakterové vlastnosti (ohleduplnost, přizpůsobení se kolektivu)
 • Rozšiřuje slovní zásobu, trénuje paměť

  

Malé bříško – zdravá záda

V dnešní ,,sedavé době“ se děti potýkají stále více s nedostatkem přirozeného pohybu. V době růstu se pak u dětí projevují potíže se správným držením těla, které si pak nesou z 

dětství na celý svůj život. Proto jsme do našich kurzů zařadili i cvičení, které je zaměřené na formování těla pomocí cviků uvědomělých a pomalejších, ale i cviků aktivnějších a dynamičtějších. V prví části hodiny se zábavnou formou děti zahřejí, následuje dynamická, aktivnější část hodiny a poté jsou zařazeny cviky zaměřené především na zpevňování zádových, břišních a hýžďových svalů, rozvoj síly, ohebnosti, rovnováhy, koordinace a dýchání. Do hodin zařazujeme prvky PILATES a pro atraktivnost používáme ke cvičení over-bally, velké míče, míčky – ježky, flexi-bary (Pružná tyč, která uvedením do kmitavého pohybu aktivuje hluboké svaly zádové, veškeré břišní svalstvo a svaly pánevního dna.), bosu, válce apod.
 
 

Hopsání na trampolínkách

Trampolínky u dětí vyvolávají přirozenou touhu po pohybu. S hudebním doprovodem je to pro děti velmi zábavná a efektivní forma pohybové aktivity, která kromě zábavy významně podporuje zdraví. Je to hravé cvičení s podporou rozvoje psychické a fyzické kondice.

Cvičením na trampolíně děti dosáhnou okamžitého a hlavně dlouhodobého přínosu pro jejich zdraví, psychickou pohodu, lepší kontrolu hmotnosti a menší pravděpodobnost vzniku nadváhy, nižší tlak, zlepšení srdečně cévní činnosti a činnosti dýchacího aparátu.

Skákání na trampolínkách je přizpůsobeno dětem, krátká intenzivní cvičení jsou prokládána mírnější fyzickou aktivitou nebo odpočinkem (např.: overbally, balóny, házení s míčem, strečink apod.)

Smích a radost z pohybu přináší dětem kladný vztah ke sportu, který si pak nesou do dalších etap svého života. Sport se pak stává nedílnou součástí životního stylu dospělého jedince.

 

Aktivity na trampolínkách:

 • napomáhají zlepšovat koordinaci pohybů, obratnost a prostorové myšlení
 • posilují sílu, flexibilitu, výdrž i aerobní kapacitu
 • podporují krevní oběh, napomáhají snižovat cholesterol i krevní tlak a posilují srdce
 • vedou ke zvýšení kostní hustoty, tím je možné předcházet osteoporóze
 • šetří klouby a zároveň působí jako balanční plošina pro zpevnění a posílení svalů
 • posilují hluboké břišní a zádové svaly a svaly pánevního dna
 • zvyšují aktivitu kostní dřeně produkující červené krvinky
 • prospívají zraku a zlepšují rovnováhu
 • odbourávají stres, podporují dobrou náladu a zlepšují kvalitu spánku

 

Trampolínky jsou vhodné pro celou rodinu, nikdo nemá špatnou náladu a cvičit můžete po celý rok. Je to aktivita, která se jen tak neopouští, protože je velmi zábavná.